ادعانامه
نوامبر 5, 2017

توصیف اختراع

شرح و توصيف اختراع:


در اين بخش بايد اثر خلق شده به طور كامل چه از نظر علمي (بيان علمي مسئله) و چه از نظر خلق اختراع شرح داده شود.
ذكر صـريح كـاربرد صـنعتي اختـراع و همچنـين هدف اختراع ضروري است.
در صورتي كه هدف از اختراع حل يك مشكل فني است، لازم اسـت ارائـه راه حل براي مشكل فني موجود همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع داده شود.
توضيح اشكال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود بايد به نحوي باشد كه يـك متخصـص در آن زمينـه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاء آن را دريابد. ارجاع به شماره هايي كه براي بيان ويژگيهـاي اختـراع در نقشه آمده است الزامي است. هدف از تهيه اين شكلها، جدولها و نمودارها اين است كـه شـرح فنـي اختراع يا توصيف اختراع بيشتر قابل فهم باشد. همچنين ارائه پيشنهاد براي بهبود و تكميل اختـراع در آينـده و نتيجـه گيـري بـه لحـاظ بيـان تـأثير اقتصادي اختراع در جوامع مختلف مفيد خواهد بود مثالها: مثالهاي كمي و كيفي از اختراع يا نتايج استفاده از اين اختراع در يك فرآيند شرح داده شود

ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم توصیف اختراع مقرر می دارد ؛توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:

الف- عنوان اختراع باید به گونه ای مطرح شود که نکته نو آورانه و فن نوآورانه را داشته باشد.

در پیاده سازی و تنظیم توصیف كه بايد كوتاه و جامع بوده به نحوي كه بيانگر اصل موضوع ابداع شـده باشـد به طوری که تکنیک و ماهیت کار شما را به طور صریح معرفی میکند و مشتمل بر كلماتي مثل «بهتر»«جدید» «نو» و... نبوده و ترجيحاً بين 3 تا 10 كلمه باشد..همچنین می بایست عنوان لاتین اختراع در این قسمت نیز ذکر گردد

ب- زمینه فنی اختراع مربوط (BACKGROUND OF ART) یا THE INVENTION) FILED OF):
اختراعات اعم از اینکه مربوط به فرآیند یا فرآورده باشد نوآوری تکنیکی و زمینه فنی آن ممکن است یکی از شاخه های علم مانند مکانیک، الکترونیک ،شیمی، متالوژی، برق، سلاحها، فیزیک، بیوتکنولوژی، مواد زیستی، شیمی آلی، فناوری اطلاعات کشاورزی و .... باشند که مخترع باید درابتدا زمینه فنی اختراع مربوط را بیان نماید.

ج- مشکل فنی و بیان اهداف اختراع:

بطورکلی اختراع به معنی ارائه راه حل نوآورانه برای حل یک مشکل فنی در صنعت است که در قالب فرآیند یا فرآورده متجلی می شود و متقاضی در وهله اول باید بیان نماید که پس از تفکر و تدبر به یک مشکل فنی در رشته ای از صنعت پی برده و برای حل آن مشکل فنی راه حل نوآورانه ای ارائه نموده تا به ذهن مخاطب و کارشناس بررسی کننده اختراع این موضوع کلید بخورد که اختراع محقق شده است و موضوع ادعایی درصورت تحقق سایر شرایط می تواند اختراع محسوب شود فلذا متقاضی باید ابتدا مشکل فنی موجود در صنعت و اهداف خود از اختراع موردنظر را بیان کند تا قابلیت اختراعی بودن موضوع محقق شود.

د- شرح وضعیت دانش فنی پیشین :

بطورکلی مخترع شخصی است که از دانشهای مختلفی که در جامعه وارد حوزه قلمرو عمومی مالکیت شده است استفاده نموده و با این دانش پایه زمینه ایجاد و خلق اختراعات و فناوریهای نو را فراهم می آورد بدین ترتیب متقاضی باید دانش فنی پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد را بیان نماید به نحوی که برای درک و جدید بودن اختراع کفایت کند پرواضح است که بیان عملکردهای مختلف دانش فنی پیشین و ارزیابی و سنجش آن می تواند به نوعی مبین و روشنگر دانش گذشته باشد و با بررسی دانش موجود به نوآور بودن اختراع پی برد و بطورکلی بیان دانش فنی پیشین برای احراز گام ابتکاری الزامی است و گستره دانش فنی پیشین شامل اطلاعات عمومی و اسناد مکتوب و غیرمکتوب به زبانهای مختلف می تواند باشد .متقاضی برای دستیابی به دانش پیشین می تواند در سایت های مربوطه جستجو نموده و یا در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (لینک راهنمای جستجو در صفحه اول سایت موجود می باشد) به سابقه یابی تکنیک خود در اختراعات ثبت شده و همچنین برای سابقه یابی در سطح بین المللی لازم است تکنیک کاری یا کلمات کلیدی در خصوص ادعای خود را به انگلیسی در http://www.google.com/patents جستجو کرده و سوابق ثبتی در سطح بین المللی را پیدا کرده و بررسی های به عمل آمده را در این قسمت ذکر نمائید

http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf

2- http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp

3- http://worldwide.espacenet.com/

4- http://www.epo.org/searching.html.

ه- ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع:

در توصیف اختراع مخترع باید به طور روشن و گویا دانش موجود خود را افشا نماید و به گونه ای دانش موجود خود را تشریح کند که هرکس دارای مهارت فنی عادی، بدون ابتکار خاصی، قادر باشد با بازخوانی شرح موجود اختراع مورد نظر را بسازد و این شرح اختراع باید دقیق و کافی و بطور یکپارچه بیان شود تا افشا کافی و مؤثر و شرط ساخت اختراع (ENABLING) به طور کامل محقق شود وبیان دانش موجود وارایه راه حل برای مشکل فنی موجود باید بطور مؤثروکافی تشریح و توصیف شود.

و- توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها درصورت وجود:
به نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد ارجاع به شماره هایی که برای بیان ویژگی های اختراع در نقشه آمده است الزامی است.

برای درک بهتر اختراع درصورتیکه، اشکال یا نقشه یا نمودارهایی لازم باشد متقاضی باید آنرا بنحوی که یک متخصص در آن زمینه قادر باشد آنرا دریابد ترسیم و تنظیم نماید و تعبیه این بند نیز به نوعی در راستای افشای کامل و مؤثر اختراع است. لازم به ذکر است نقشه ها و نمودار باید توسط نرم افزار های مربوطه ترسیم شوند و فایل آن ها به صورت pdf یا word یا Image ارائه گردد. به عنوان مثال نقشه های مدار با نرم افزار Protel و یا PCB ارائه گردد.

اگر موضوع مورد ادعای اختراع دستگاه یا یک وسیله باشد نقشه می بایست جزئیات فنی آن را به صورت خلاصه و بصری نمایش استفاده نمایدAutoCAD و 3DMax یا spss می توانید از نرم افزار های نقشه کشی صنعتی همانند دهد

اگر موضوع مورد ادعای اختراع یک فرآیند یا الگوریتم صنعتی باشد مراحل فرآیند را به صورت بلوک دیاگرام به عنوان نقشه ارائه دهید و همچنین اگر موضوع مورد ادعای اختراع سنتز شیمیایی باشد فرمولاسیون (ترکیبات با ذکر نسبت مواد ترکیبی) را به عنوان نقشه ارائه دهید.

ز- بیان واضح و دقیق مزایای اختراع؛

از مقایسه دانش فنی و راه حلهای پیشین برای حل مشکل فنی با دانش و راه حلهای ابداعی موجود مزایای اختراع قابل استخراج و فهم خواهد بود و بیان مزایای اختراع و تشریح آن سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و صنعتگران را فرصت خواهد داد تا تکنولوژی مورد ادعا را ارزیابی نموده، و درصد توفیق آن در بازار کسب و کار را بیشتر درک نمایند.

ح- توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع؛

در برخی از قوانین ملی کشورها علاوه بر بیان و توصیف کامل اختراع برای افشای مؤثر اختراع متقاضی باید بهترین روش اجرایی اختراع را نیز توصیف نماید و در آئین نامه به جای بهترین روش اجرایی عبارت حداقل یک روش اجرایی برای بکارگیری اختراع بکار رفته است که متقاضی بایدآنراتوضیح دهد.

ت- ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع درصورتیکه ماهیت اختراع گویای این امر نباشد؛

کاربرد یا کاربردهای صنعتی اختراع درصورتیکه ماهیت اختراع گویای این امر نباشد باید ذکر شود و درصورت عدم ذکر صریح کاربرد صنعتی در این قسمت و عدم کفایت و گویا بودن این امر در اختراع می تواند زمینه استفاده یا سوءاستفاده از این حق رادرآینده برای افرادسودجو و رقبا فراهم آورد.

این مطلب را در تلگرام به اشتراک بگذارید

5 دیدگاه ها

 1. محمدرضا گفت:

  سلام ضمن تشکر از مشاوره های خوب شما منظور از عنوان لاتین اختراع چیه ،معادل انگلیسی رو میخواد یا عنوان رو با حروف انگلیسی بنویسیم ، ممنون

 2. دکتر محمدی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من نصف مطالب شما را مطالعه کردم و اصلا” وقت و موضوعیت و پیگیری این داستانها را ندارم در ضمن ایده های زیادی دارم که میتواند برای خودش راه کارهای جالبی باشد و ایجاد بازار و اشتغال کند
  فقط نمیدانم چگونه اعتماد کرد چون تا کنون ایده های زیادی از من بسرقت رفته و دیگر حوصله این بازی ها را ندارم .
  فقط بحث اعتماد سازی را عنوان کنید .

  • amirhossein88 گفت:

   با سلام،
   چاره ای نیست یا باید خودتون انجام بدین یا به کسی اعتماد کنید.
   اظهارنامه که آپلود بشه در صورتی که ضمائم اون درست نگارش شده باشن امکان سو استفاده وجود نخواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *